Механизация на горското стопанство

 • Специалността осигурява придобиване на умения за работа с моторен верижен трион и храсторез и управление на МПС (трактори, леки и товарни автомобили) 

  Ако завършите тази специалност, Вие ще можете да работите в горски стопанства, в авторемонтни фирми, фирми за ремонт на триони и като шофьор на всички видове МПС.

  ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

  1. Пълният курс на обучение за ІХ – ХІІ клас дава възможност за:
  • придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно образование;
  • придобиване право за явяване на държавни изпити за трета степен на професионална квалификация;
  • придобиване право за явяване на изпити за правоспособност, изисквана за упражняването на професията;
  1. Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен ХІІ клас и положени държавни изпити по теория и практика на професията „Техник-механизатор“, специалност „Механизация на горското стопанство“.
  2. Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация се провеждат по национална изпитна програма, утвърдени от министъра на образованието и науката.
  3. Организацията на държавните изпити се определя съгласно Наредбата № 3 от 2003 г. за системата на оценяване, утвърдена от министъра на образованието и науката.
  4. Придобитата трета степен се удоставерява със свидетелство за професионална квалификация.
  5. Съдържанието на документите, удостоверяващи завършено професионално образование, е определено в Наредбата № 4 от 2003 г. за документите в системата на народната просвета, утвърдена от министъра на образованието и науката.
  6. Правоспособност се придобива след успешно завършено обучение и положени изпити по теория и практика, както следва:
  • за управление на моторно превозно средство категория В;
  • за управление на моторно превозно средство категория Ткт;
  • моторист на моторен верижен трион и храсторез;
  1. Изпитите за придобиване на правоспособност се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката или нормативни актове на други компетентни органи.
  2. Организацията на изпитите се определя съгласно наредба, утвърдена от министъра на образованието и науката и/или нормативни актове на други компетентни органи.
  3. Придобитата правоспособност се удостоверява със свидетелство за правоспособност.
  4. Съдържанието на свидетелството за правоспособност е определено в Наредбата за документите в системата на народната просвета, утвърдена от министъра на образованието и науката и/или нормативни актове на други компетентни органи.
  5. Условията и редът за издаване на свидетелствата за правоспособност, се определят с наредба, утвърдена от министъра на образованието и науката и/или нормативни актове на други компетентни органи.