История

Лесотехническата професионална гимназия в гр. Берковица, съществува от 105 години и е единственото училище в Северозападна България, подготвящо кадри за горското стопанство и дървообработването.
Историята на училището е дълголетна и твърде богата, тъй като в ЛПГ се обединяват две училища – СПТУ по дървообработване и СПТУ по механизация на горското стопанство.
През периода на своето съществуване то преминава през различни етапи на развитие:

 През 1909 година се създава Столарското училище

 • началото е поставено на 29 април 1909 година с откриване в Берковица на Окръжно столарско училище, като филиал на Русенското столарско училище, под прякото ръководство на окръжната постоянна комисия гр. Враца. За директор е назначен Иван Дилчев. Редовните учебни занятия започват на 15 септември с 13 ученици в сграда на Михаил Маринков под наем. Училището разполага с 10 тезгяха, 1 струг и 10 комплекта инструменти. Практическите занятия се водели през деня, а теоретичните – всяка вечер от 18 до 21 часа. На учениците се е плащала надница от 0,40 до 0,80 лв;
 • през учебната 1911-12 г. завършва първият випуск на училището от 9 ученици. През тази учебна година училището се премества в новопостроеното здание (сградата на Винпром), намиращо се край гарата в гр. Берковица;
 • през учебната 1912-13 г. училището не функционира, причина за което е Балканската война;
 • през учебната 1913-14 г. се създава правилник за вътрешния ред на училището;
 • от 1915 г. до 1918 г. училището отново преустановява учебния процес, заради І Световна война;
 • през учебната 1924-25 г. училището се премества в мелницата на Димитър Сумерски;
 • през учебната 1926-27 г. се спира надничното възнаграждение на учениците;
 • през 1930-31 г. се открива 6-месечен килимарски курс под ръководствотона Иван Пешев Попов от гр. Чипровци. Започва дейността си с 34 ученички. Училището се помещавало в частно здание. През май 1930 г. е преобразувано в „Практическо училище“ с 2-годишен курс на обучение и се открива отдел за горни и долни дрехи, готварски отдел и отдел за българска шевица;
 • през учебната 1933-34 г. на основание Министерска заповед № 1846 от 30.06.1933 г. Столарското и Килимарското училища се сливат в едно, под ръководството на Теодосий Магорски с името „Държавно промишлено столарско, килимарско и домакинско училище“;
 • през учебната 1935-36 г. Министъра на търговията, промишлеността и труда става кръстник на първото знаме на училището. То било от копринен плат, от едната страна с емблемата на занаята и знака на изкуствата, а от другата страна на бяло поле е изписано името на училището – „Държавно промишлено столарско, килимарско и домакинско училище“. Директорът Йордан Йорданов е награден с орден „Св. Александър“ V степен;
 • от 1 септември 1948 г. с постановление на МС преминава в средно и има вече ново име – „Държавно средно техническо училище по дървообработка и вътрешна архитектура“. Открива се нов отдел Строително столарски;
 • а от учебната 1951-52 г. с постановление № 942 от 1951 г. и заповед № 3547 от 11.08.1951 г. преминава в „Промишлено училище по дървообработване“ с 2-годишен курс на обучение. На 03.03.1952 г. с постановление на МС се преименува в „Промишлено училище за трудови резерви № 43“ и преминава на пълна държавна издръжка – облекло, храна, учебници и учебни помагала и др.;
 • през 1959 г. училището се преустройва в „Професионално-техническо училище по дървообработване“;
 • от 1962-63 г. е вече СПТУ по дървообработване с прием на три паралелки и специалности: „Мебелно производство“, „Производство на врати и прозорци“, „Тапицерство“ и „Бояджийство с полиране“. ;
 • с решение № 62 и протокол № 7 от 16.04.1968 г. на изпълнителния комитет на ОНС училището е преименувано в СПТУ по дървообработване „Емил Марков“;
 • За постигнати високи резултати в учебно-възпитателния процес училището с указ №229 от 22.05.1962 г. е наградено с орден „Кирил и Методий“ – І степен; Иван Дилчев директор от 1909 до 1923 г. Основател на училищетоИлия Танчев директор 1951-1978 г.

През 1948 г. започва съществуването на СПТУ по механизация на горското стопанство.

 • съществуването си училището започва като петмесечен курс за подготовка на горски надзиратели в стара сграда на основно училище;
 • от 1949 г. е Практическо горско училище с двугодишен курс на обучение за подготовка на горски надзиратели, отслужили военната си служба;
 • през 1950 г. училището се нанася в нова сграда, където се намира и до днес;
 • от 1964 г. е Професионално техническо училище с едногодишен курс за подготовка на горски надзиратери и механизатори в горското стопанство и дърводобива;
 • през 1970 г. е СПТУ за механизатори в горското стопанство с тригодишен курс на обучение. След изпити в ДАИ и КАТ механизаторите получават и свидетелство за водачи на МПС категории „С“ и „Т“;
 • през 1974 г. послучай 25 годишния юбилей на училището с указ № 1030 от 21.05.1974 г. е наградено с орден „Кирил и Методий“ ІІІ степен. Със същия указ с орден „Кирил и Методий“ ІІ степен е награден и директора на училището инж. Христо Литовски;
 • през 1976 г. се открива и професия „Помощник техник-лесовъд“;
 • до 1978 г. училището завършват 1 413 души, от които 53 девойки;

инж. С. Шиникчийски директор 1948 – 1949 г.инж. Васил Гулев директор 1949-1954 г.инж. Тилю Монев директор 1954-1956 г.инж. Сеферин Кръстев директор 1956-1959 г.инж. Христо Литовски директор 1959-1978 г.
През 1978 г. СПТУ по дървообработване се обединява със СПТУ по механизация на горското стопанство

 • училището е изградено като СПТУ по дървообработваща и горска промишленост „Емил Марков“. През тази година в училището се обучават 369 ученици в следните професии и специалности: „Помощник техник-лесовъд“, „Механизатор в горското стопанство“, „Мебелно производство“, „Полиране и бояджийство“, „Механична обработка на дървесината“ и „Производство на врати и прозорци“;
 • през учебната 1983-84 г. се поставя началото на учебно-професионалните комплекси (УПК) и в училището е приета 1 паралелка единадесетокласници от 24 ученика за 1-годишно обучение в УПК по професията „Оператор в мебелната промишленост“;
 • 1984-85 г. училището празнува 75 годишен юбилей. Послучай юбилея с указ на МС за втори път е наградено с орден „Кирил и Методий“ – І степен;
 • от 1995-96 г. училището е преобразувано в Техникум по механизация на горското стопанство;
 • а от 2003 г. със Заповед РД 09-332 от 07.04.2003 г. Техникумът по МГС е преименуван в Лесотехническа професионална гимназия
 • през учебната 2005-06 г. се открива нова специалност „Екология и опазване на околната среда“;
 • в момента в ЛПГ се обучават 307 ученици в следните специалности: „Механизация на горското стопанство“, „Горско стопанство и дърводобив“, „Горско и ловно стопанство“, „Проектиране и производство на вътрешно обзавеждане“, „Производство на мебели“ и „Екология и опазване на околната среда“ 

инж. Васил Бочев директор 1978-1983 гМаноил Тиманов директор 1983-1995 г.инж. Иван Иванов директор 1995-1997 гХристина Христова директор от 1997 г.


Лесотехническата професионална гимназия е най-старото професионално училище в област Монтана.